30/07

Disclaimer

Disclaimer 

 1. Al surfend op deze website (hierna genoemd de « Site »), de documenten lezend, door het downloaden van documenten of documenten raadplegen of op welke manier u ze gebruikt, geeft u uw accoord aan de hieronder genoemde voorwaarden en bepalingen en zult u ze respecteren. De huidige voorwaarden en bepalingen annuleren en vervangen alle eerdere voorwaarden en bepalingen.

 2. De huidige Site is eigendom van de BV Doxys, waarvan het administratieve hoofdkantoor gevestigd is op Ruelle des Foins 56/6 te 1390 Grez-Doiceau, ingeschreven bij Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0890.015.481 (hierna genoemd Doxys).

 3. De huidige Site kan geconsulteerd worden door recente computers op welke een algemeen software programma is geinstaleerd (browser, etc). Doxys garandeert niet de compabiliteit en is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk als u niet een gedeelte van de Site kunt raadplegen en/of gebruiken, om welke reden dan ook;

 4. Het is ten strengste verboden, op welke manier dan ook of met welke technische middelen dan ook, om toegang proberen te krijgen tot de gedeeltes van de Site die niet toegankelijk zijn voor het publiek on-line/ of die u niet worden aangeboden in het kader van uw inschrijving op de Site. Het is ook ten strengste verboden om de Site aan te passen of te veranderen op welke manier of door welk technisch middel dan ook.

 5. U verplicht zich om geen enkele actie te ondernemen, door welk technisch middel dan ook, die op de een of andere manier de werking van de site kan ondermijnen, op welke manier dan ook.

 6. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de basiscodes, de programmering, de beelden, de foto’s, de animaties, de audiovisuele middelen, de teksten, de gegevens, de muziek en alle andere elementen op de Site zijn en blijven exclusief eigendom van Doxys en zijn beschermd door verschillende wetten betreffende het recht op intellectueel eigendom (onder anderen auteursrecht, merkenrecht, recht sui generis recht van de producent van een databank, etc), dat u erkent en aanvaardt. Het surfen op de Site verleen u geen enkel recht hierop.

 7. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Site en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

 8. Het niet respecteren van de eerder genoemde voorwaarden leidt tot een onmiddelijke annulering en verwijdering van de inschrijving zonder terugbetaling en tot rechtelijke vervolging.

 9. Door het plaatsen van gegevens, teksten, beelden en/of evenementen on-line, geeft u automatisch en gratis Doxys het exclusieve recht deze elementen te gebruiken, ze te communiceren of te vermenigvuldigen of op een andere manier te gebruiken, dit alles onder het recht van privacy.

 10. Het consulteren en gebruiken van de huidige Site gebeurt enkel onder uw eigen verantwoordelijkheid, op welke manier of met welke technische middelen dan ook. Op geen enkele manier kan Doxys verantwoordelijk worden gehouden door de gebruiker en/of derden voor geleden schade van welke aard dan ook, dat geleden zou zijn t.g.v. de opschoritng, onderbreking, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of beëindiging van (een deel van) de huidige Site, ook als Doxys geïnformeerd is over zekere problemen al dan niet veroorzaakt door de gebruiker.

 11. Doxys zet alle middelen in om ervoor te zorgen dat de Site toegankelijk is, op elk moment, voor een normaal aantal gebruikers. Nochtans behoudt Doxys het recht, op elk moment de Site of een gedeelte hiervan te stoppen of het gebruik ervan op te schorten, zelfs zonder verwittiging. Doxys kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van gegevens t.g.v. opschorting, onderbreking, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of beëindiging van (een deel van) de huidige Site.

 12. Doxys zet alle middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens, informatie en doucmenten de deel uitmaken van de Site accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in de naam van Doxys. Doxys is ook onder geen beding verantwoordelijk in het geval van schade of verlies die gevolg zijn van het gebruik of het downloaden of het consulteren van de huidige Site. Doxys is niet verantwoordelijk voor beslissingen die genomen zijn na consultatie van de huidige Site of gebaseerd op informatie gevonden op de Site.

 13. De huidige Site heeft links naar ander sites. Deze sites zijn niet onder de controle van Doxys en worden niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Doxys. Doxys gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is de sites te bezoeken. Doxys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

 14. Hoewel Doxys zijn beste middelen inzet om huidige Site bug-, virus-, trojan horse-, en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Doxys kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Doxys raadt u ten zeerste aan om steeds de noigde firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in de huidige Site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zoudat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

 15. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Doxys zer zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade dei zou voortvloeien uit verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Doxys raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

 16. De content en de informatie op de Site wordt u vanwege educatieve en informatieve doeleinden aangeboden. De Site in zijn geheel en de applicatie die uw persoonlijke begeleiding ondersteunt in het bijzonder, kan onder geen beding beschouwd worden ald de vervanging van medisch of van enig ander professioneel gezondheidsadvies. Raadpleeg bij twijfel steeds uw arts of een andere medische specialist en maak geen gebruik van de Site indien uw arst of specialist u het afraadt. Doxys behoudt zich ten allen tijde het recht voor om het lidmaatschap an een gebruiker onmiddelijk te beëindigen indien zij vermoedt dat er sprake is van foute informatie, misbruiken of inbreuken en/of risico’s (medische of andere) voor deze gebruiker. Doxys kan nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van onvolledige of onjuist informatie vanwege de gebruiker/het lid of in eval van verkeerd of foutief gebruik van de Site. Doxys heeft geen enkele verplichting ten aanzien van de resultaten die door het gebruik van de programma’s op de Site zouden moeten kunnen behaald worden. Doxys zet zijn beste middelen in om een kwaliteitsservice aan te bieden, maar is niet aansprakelijk als de behaalde resultaten niet conform de verwachtingen zijn.

 17. Alle betrekkingen die u aangaat met adverteerders op de Site, of met eender welke andere adverteerder waarmee u in contact bent gekkomen door tussenkomst of door toedoen van de Site, met inbegrip van betaling en de levering van goederen of diensten alsmede alle voorwaarden, garanties en mandaten i.v.m. deze verrichtingen, betreffen enkel u en de adverteerders. Doxys is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies, of schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit dergelijke betrekkingen of verrichtingen dan wel uit de aanwezigheid van bepaalde adverteerders op de Site.

 18. Teneinde de dienstverlening te kunnen optimaliseren, kan elke gebruiker en/of lid op de Website om bepaalde persoonlijke informatie gevraagd worden. Deze informatie kan o.a. uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en betalingsinformatie (“Identificeerbare Gegevens”) omvatten. De informatie kan ook betrekking hebben op (niet limitatief) gewicht, lengte, eet- en levengewoonten, enz. (“Niet-identificeerbare Gegevens”). Door de Site te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord dat Doxys deze gegevens verwerkt.

 19. De gebruiker zal nooit gevraagd worden om via e-mail Identificeerbare Gegevens mee te delen aan Doxys. Krijgt u toch de vraag om via e-mail gegevens zoals uw adres of uw creditcard aanwww.doxys.be mee te delen, raden wij u aan hier niet op in te gaan, maar dit feit wel dadelijk te melden op info@doxys.be

 20. De Niet-Identificeerbare Gegevens worden beschouwd als niet-confidentieel en mogen door Doxys gebruikt worden bij het ontwerpen of samenstellen van nieuwe producten of diensten (statistieken, tendensen, ….). Doxys behoudt zich het recht voor om uitspraken, citaten, commentaren, getuigenissen, … te gebruiken.

 21. Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

 22. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke). Bij een bezoek aan onze website bewaren wij :

 23. uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;

 24. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert in het kader van uw lidmaatschap en/of indien u uw goedkeuring geeft via “opt-in”;

 25. alle informatie met betrekking tot de pagina¹s die u op onze Site geraadpleegd heeft;

 26. alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bv. onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

 27. Deze informatie wordt verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Doxys o.a. toelaat om de trafiek naar deze Site te analyseren, om het profiel van de gebruikers van deze Site in kaart te brengen en om de inhoud van onze Website te verbeteren.

 28. Deze informatie wordt verzameld d.m.v. cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) en wordt o.a. gebruikt om uw voorkeuren te registreren, bv. in verband met uw taalkeuze en om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd heeft om naar onze Site te gaan.

 29. Uw inschrijving op onze Site houdt automatisch in dat wij u op de hoogte houden per email en informeren, iets dat ieder lid accepteert. Via onze Site kunt u aangeven of u door ons geïnformeerd wil worden en op de hoogte gebracht wil worden van onze commerciele activiteiten.

 30. Doxys stuurt geen « spam ». Mocht u een email of newsletter of andere informatie van Doxys ontvangen, dan is dat op eigen aangeven gebeurd. Heeft u toch ongewenste emails van Doxys ontvangen, dan kunt u dat melden aan info@doxys.com en dan doen wij ons uiterste best om zo sel mogelijk het nodige te ondernemen zodat u niet meer zulke mails krijgt. Mocht u ook geen publiciteitsmails willen ontvangen in de toekomst, dan kunt u dat aan hetzelfde adres melden.

 31. Doxys behoudt het recht de gegevens van gebruikers te gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet in de polis Privé is opgenomen. In dat geval zullen wij u contacteren voordat wij van uw gegevens gebruik zullen voor de nieuwe toepassingen uitgevoerd gaan worden zodat u in staat gesteld wordt de nieuwe voorwaarden te kennen en dus kunt weigeren hieraan mee te doen.

 32. In het geval u vindt dat onze Site onze Privé policy, zoals hier beschreven, niet respecteert, kunt u hiervan melding maken op info@doxys.com

 33. De inschrijving op Doxys is zeer persoonlijk en kan onder geen beding overgedragen worden aan een derden.

 34. Als lid van de Website is elke gebruiker verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn login en paswoord. Bij misbruiken door derden zal het lid Sanoma onmiddellijk verwittigen door melding van het misbruik op info@doxys.be. Het lid zal tevens dadelijk zijn paswoord wijzigen teneinde verdere misbruiken tegen te gaan.

 35. Overeenkomstig artikel 80, § 4, 1° en 2° van de Handelspraktijkenwet beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien

 36. Doxys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden.

 37. Zo de Site, om welke reden ook, definitief zou worden stopgezet, dan kan evenwel op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortkomen uit het niet langer voortbestaan en/of het verdwijnen van de Site.

 38. Berichten van elke natuur (mails, links, berichten, advertenties, reacties, communicatie, discussies op het forum, etc.) kunnen door derden op de Site geplaatst worden. Doxys behoudt het recht deze service, zonder voorafgaand bericht, te kunnen staken. Doxys kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel verlies dat hierdoor zou kunnen optreden. Gezien het feit dat deze berichten door derder worden geplaatst, kan Doxys niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vooroordelen die hierin voorkomen, noch voor voorkomende fouten in de inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of ander materiaal dat in deze berichten voorkomt valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze informatie deelt. Als u een bericht, een gegeven of andere informatie, van welke natuur dan ook, op de Site plaatst, dan draagt u de verantwoordlijkheid dat deze informatie (beelden, foto’s, …) niet in conflict is met het huidige recht van derden (auteursrecht, imagorecht, …) noch met de huidige normen en waarden, of met andere legale afspraken. U beschermt Doxys dus tegen elke juridische aanklacht of actie door derden betreffende door u geplaatste informatie op deze Site.

 39. Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Doxys deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde  bepaling benadert.

 40. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

 41. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 42. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt. Bovendien wijst Doxys elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan deze disclaimer.  

 

Geschreven door pierre

Deze post werd geplaatst op Maan 30 jul 2007 10:06:00 GMT . U kunt elke reactie op deze post volgen via de Atom feed. .
Top